اهدای سالانه خون

09/06/2011

خون بدهید...یک زندگی را نجات دهید.. پیامی بود برای هشتمین سال اهدای خون که توسط  مدیریت و کارمندان کمپانی املاک لپتوس سازماندهی شد. مراسم اهدای خون دیروز در دفاتر اصلی کمپانی در پافوس برگزار شد. قصد از این مراسم حمایت از رویداد اهدای خون در بیمارستان پافوس و همینطور کمک به همکاران و خانواده هایی که نیازمند هستند، بود. بسیاری از کارمندان امسال که در شماری از سال های گذشته داوطلب به اهدای خون گشتند و نیازهایی را که روزانه در حال رشد می باشند را بر آورده نموده و از افرادی را که از اهدای خون همیشه قدردانی می کنند را سازماندهی کردند

تصویر: هشتمین مراسم برگزاری اهدای خون در املاک لپتوس، دفاتر اصلی